Regulamin bezpłatnej sesji

Regulamin omawia zasady, które obowiązują w trakcie korzystania z sesji zapoznawczej.

Organizacja

 1. Sesja zapoznawcza trwa około 20 minut.
 2. Sesja zapoznawcza jest bezpłatna.
 3. Spotkanie odbywa się z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej (np. Google Meet).
 4. Klient rezerwuje termin sesji zapoznawczej poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej.
 5. W przypadku sesji zapoznawczej brak możliwości rezerwacji terminu w formie kontaktu e-mail
 6. Przypomnienie o spotkaniu jest wysyłane do 24h przed spotkaniem na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 7. W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję zapoznawczą, niezależnie od powodów, nie ma możliwości jej przedłużenia.
 8. Jeśli godzina rozpoczęcia sesji opóźni się z powodów zależnych od Terapeuty, sesja zostanie wydłużona o czas spóźnienia.
 9. Niestawienie się na sesję zapoznawczą pomimo zapisu oznacza brak możliwości skorzystania z kolejnej konsultacji zapoznawczej.sesji

Odpowiedzialność

 1. Coach jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie sesji zapoznawczej nawet w sytuacji śmierci Klienta. Dotyczy to również faktu korzystania faktu skorzystania z sesji zapoznawczej.
 2. Niedopuszczalne jest stawianie się Klienta na sesję zapoznawczą pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. W takiej sytuacji coach ma prawo odmówić prowadzenia sesji zapoznawczej.
 3. Poruszane na sesji tematy są tylko sugestiami i odpowiedzialność za ich działanie i wprowadzenie spoczywa na kliencie.