Regulamin bezpłatnej konsultacji

Regulamin omawia zasady, które obowiązują w trakcie korzystania z konsultacji zapoznawczej.

Organizacja

 1. Konsultacja zapoznawcza trwa 45 minut.
 2. Konsultacja zapoznawcza jest bezpłatna.
 3. Spotkanie odbywa się z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej (np. Zoom, Skype).
 4. Klient rezerwuje termin konsultacji zapoznawczej poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej.
 5. W przypadku konsultacji zapoznawczej brak możliwości rezerwacji terminu w formie kontaktu e-mail
 6. Przypomnienie o spotkaniu jest wysyłane do 24h przed spotkaniem na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 7. W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję zapoznawczą, niezależnie od powodów, nie ma możliwości jej przedłużenia.
 8. Jeśli godzina rozpoczęcia sesji opóźni się z powodów zależnych od Terapeuty, sesja zostanie wydłużona o czas spóźnienia.
 9. Niestawienie się na sesję zapoznawczą pomimo zapisu oznacza brak możliwości skorzystania z kolejnej konsultacji zapoznawczej.

Odpowiedzialność

 1. Konsultant jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie konsultacji zapoznawczej nawet w sytuacji śmierci Klienta. Dotyczy to również faktu korzystania faktu skorzystania z konsultacji zapoznawczej.
 2. Niedopuszczalne jest stawianie się Klienta na konsultację zapoznawczą pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. W takiej sytuacji konsultant ma prawo odmówić prowadzenia konsultacji zapoznawczej.
 3. Poruszane na konsultacji tematy są tylko sugestiami i odpowiedzialność za ich działanie i wprowadzenie spoczywa na kliencie.