Stosownie do zobowiązania nałożonego na przedsiębiorcę na mocy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. a także zgodnie z postanowieniami powyższej regulacji oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., w trosce o jakoś świadczonych usług i ochronę interesów Klientów korzystających z usług sklepu internetowego, z dniem 20 marca 2020 r. wprowadza się w życie następujący regulamin.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów na portalu przemyslawolesinski.pl prowadzonym przez PolInf Przemysław Olesiński 42-512 Psary, ul. Wiejska 31. NIP: 625 234 35 24 Nr Rachunku Bankowego: 22 1140 2004 0000 3102 7565 1899 Bank: MBank Tel.: + 48 790 691 371, e-mail: kontakt@przemyslawolesinski.pl.
 2. Słowniczek pojęć:
  1. Konsument – podmiot w rozumieniu art. 221 k.c. tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Przedsiębiorca – podmiot w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
  3. Klient – usługobiorca będący zarówno konsumentem jak i przedsiębiorcą, definiowany zgodnie z pkt. a i b, korzystający z usług oferowanych przez Portal.
  4. Sklep internetowy, Sklep, Sprzedawca, Usługodawca, Portal – Usługodawca, o którym mowa w § 1 ust. 1 regulaminu.
  5. Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Portal na rzecz Klienta bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
  6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Portalu umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka zakupów oraz określenie warunków umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
  7. Koszyk zakupów – wirtualny koszyk wykorzystywany podczas korzystania z Formularza zamówienia lub Konta klienta gromadzący produkty wybrane przez Klienta w celu dokonania zamówienia.
  8. Konto klienta – zbiór zasobów przechowywany w systemie teleinformatycznym Portalu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach na Portalu, zabezpieczone loginem i hasłem.
  9. Newsletter – elektroniczna usługa świadczona przez Portal za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie informacji o produktach i promocjach na Portalu.
  10. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta za pomocą dostępnych sposobów składania zamówień mające na celu zawarcie umowy sprzedaży z Portalem.
  11. Administrator – podmiot przetwarzający dane osobowe, tj. PolInf Przemysław Olesiński 42- 512 Psary, ul. Wiejska 31. NIP: 625 234 35 24.
 3. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do zakupów dokonywanych przez konsumentów oraz przedsiębiorców, chyba że postanowienia regulaminu precyzyjnie wskazują inaczej.
 4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.przemyslawolesinski.pl, jak również udostępniane są telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi na powyższej stronie internetowej.

§ 2 Warunki korzystania z usługi

 1. W celu skorzystania z sytemu teleinformatycznego Portalu, Klient obowiązany jest łącznie: a) posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu; b) posiadać dostęp do poczty elektronicznej; c) korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 60.0 lub nowszej, Safari w wersji 10.0 i nowszej); d) korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768; d) włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies oraz obsługę javascript.
 2. Portal udostępnia usługi elektroniczne w postaci: Formularza zamówienia, Konta klienta oraz List mailingowych. Za świadczenie tych usług Portal nie pobiera żadnych opłat.
 3. Aby skorzystać z Formularza zamówienia Klient wybiera interesujące go produkty na stronie internetowej poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”. Po zakończeniu wybierania na podstronie koszyka internetowego dokonuje wyboru sposobu płatności oraz wybiera przycisk „zamawiam”, następnie samodzielnie wypełnia formularz danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia w tym: imię, nazwisko lub firma, pełen adres pocztowy (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres e-mail, telefon, a także potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniego pola. Przedsiębiorcy składający zamówienie zobowiązani są ponadto podać numer NIP oraz nazwę firmy.
 4. Powyższa usługa ma charakter jednorazowy i kończy się wraz z zakończeniem składania zamówienia lub rezygnacji z jego składania na dowolnym etapie procesu zamówienia. Portal nie przechowuje danych podanych w procesie korzystania z Formularza zamówienia dłużej niż jest to konieczne do realizacji usługi.
 5. Aby skorzystać z Konta klienta, należy zarejestrować się na stronie internetowej za pomocą formularza rejestracji dostępnego po kliknięciu przycisku „konto” na stronie głównej. W toku rejestracji Klient obowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko lub firma, pełen adres pocztowy (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres e-mail, telefon. Przedsiębiorca obowiązany jest podać ponadto numer NIP oraz nazwę firmy. a) Klient samodzielnie ustala własne, indywidualne hasło logowania do konta, nie krótsze niż 6 znaków. Każdorazowe logowanie do usługi Konto klienta następuje za pomocą wskazanych w trakcie rejestracji adresu e-mail i hasła. b) Warunkiem skutecznej rejestracji jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. c) Fakultatywnie, Klient może zaznaczyć również pole dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji marketingowych na adres e-mail podany przy rejestracji, w następstwie czego zostanie dołączony do usługi Newsletter o której mowa w § 2 ust. 8.
 6. W ramach usługi Konto klienta, Portal umożliwia Klientowi: a) składanie zamówień na Portalu w trybie określonym w § 2 ust. 3, jednak bez konieczności ponownego wprowadzania wszystkich danych teleadresowych (z wyjątkiem sytuacji w której Klient samodzielnie wskazuje inny adres dostawy niż podany przy rejestracji konta); b) sprawdzanie statusu swoich zamówień; c) dodawanie opinii o produktach na stronie internetowej portalu; d) tworzenie „listy życzeń”. e) udział w wykupionych szkoleniach
 7. Klient może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak również zmienić dane teleadresowe konta i hasło. Klient może też usunąć swoje konto za pomocą opcji w panelu kontrolnym konta bez ponoszenia żadnych kosztów i opłat.
 8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 9. W przypadku wadliwości działania strony internetowej Portalu, bądź wystąpienia usterek usług elektronicznych świadczonych przez Portal, Klient może składać reklamacje co do powyższego na adres kontakt@przemyslawolesinski.pl lub drogą pocztową na adres PolInf Przemysław Olesiński ul Wiejska 31 42-512 Psary Zgłoszenie powinno zawierać czas i okoliczności wystąpienia wady bądź usterki związanej z działaniem strony internetowej Portalu bądź usługi elektronicznej, a także dane kontaktowe reklamującego. Klient nie jest związany powyższym trybem, a złożenie reklamacji w innej formie zachowuje ważność, pod warunkiem możliwości jej merytorycznego rozpatrzenia.
 10. Portal ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 3 Zawieranie umów

 1. Wszystkie ceny podane na stronie Portalu są cenami brutto określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Portalu z wykorzystaniem usług, o których mowa w § 2 i w trybie opisanym w paragrafie poprzednim, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@przemyslawolesinski.pl.
 3. W przypadku składania zamówień za pomocą poczty elektronicznej Klient powinien wskazać co najmniej: nazwę, rodzaj i ilość zamawianych produktów, adres email oraz wybrany sposób płatności. W razie braku podania przez Klienta danych, Portal wysyła wiadomość z prośbą o uzupełnienie informacji koniecznych do realizacji zamówienia. Jeżeli informacje nie zostaną uzupełnione w ciągu 72h od wysłania wiadomości e-mail z prośbą o uzupełnienie, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 4. W przypadku uzyskania wszystkich koniecznych danych Portal internetowy wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych,, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych podanych w wiadomości e-mail.
 5. Klient korzystający z Formularza zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 3, bądź z Konta klienta, o którym mowa w §2 ust. 5 otrzymuje powiadomienie o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z koniecznymi informacjami na wskazany wcześniej adres e-mail. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych podanych przy zamówieniu.
 6. Niezależnie od formy składania zamówienia Klient ma możliwość wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki. W przypadku zamówień składanych przez stronę internetową, dane do wystawienia faktury VAT należy podać przy zamówieniu miejscu na dodatkowe informacje.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez: a) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Portalu b) utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Portalu c) wysłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w §3 ust. 5

§ 4 Terminy i sposoby płatności

 1. Sklep internetowy udostępnia następujące formy płatności za zamówienie: a) Przedpłata na rachunek bankowy: 22 1140 2004 0000 3102 7565 1899; d) Płatność poprzez system płatności elektronicznych –
 2. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty na rachunek bankowy, Klient jest obowiązany dokonać zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia przez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 3. W przypadku płatności poprzez system płatności elektronicznych Klient dokonuje płatności na zasadach określonych regulaminem systemu .
 4. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

§ 5 Sposoby i koszty dostawy

 1. Wszystkie oferowane przez sklep produkty są w wersji elektronicznej. Dostępne po uiszczeniu opłaty za produkt.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Portalem internetowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyn na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć za pomocą: – formularza odstąpienia od umowy znajdującego się tutaj zarówno drogą pocztową na adres: PolInf Przemysław Olesiński, ul wiejska 31, 42-512 Psary, jak i elektroniczną na adres: kontakt@przemyslawolesinski.pl – złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy na adres: kontakt@przemyslawolesinski.pl Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 4. Portal potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami spoczywa na konsumencie.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek.
 9. Portal ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Portal dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7 Umowy zawierane z przedsiębiorcami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami.
 2. Portal rezerwuje sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności oraz żądania przedpłaty za zamówione produkty w całości lub części.
 3. Sklep rezerwuje sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
 4. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Portal wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w umowach zawartych z przedsiębiorcami.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sklepem a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę właściciela Portalu tj. PolInf Przemysław Olesiński

§ 8 Wymiana produktu

 1. Sklep umożliwia wymianę zakupionego towaru na inny. Po wcześniejszym uzgodnieniu, konsument może odstąpić od umowy zawieranej na odległość zgodnie z procedurą określoną w § 6 ust. 1-10, wyrażając jednocześnie wolę zaliczenia należnej mu kwoty jako przedpłaty na rzecz nowego zamówienia.
 2. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany towaru na inny. W tym celu konsument może:skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia; oraz
 3. zawrzeć nową umowę sprzedaży zgodnie z § 3 gdzie w polu komentarza nowego zamówienia umieści dopisek “Wymiana”
 4. złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany; oraz
 5. zawrzeć nową umowę sprzedaży zgodnie z § 3 gdzie w polu komentarza nowego zamówienia umieści dopisek “Wymiana”Zamówienia z dopiskiem “Wymiana”
 6. W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest wyższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, konsument może dopłacić brakującą kwotę zgodnie z § 4 ust. 1 a, b lub c.
 7. W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest niższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, zwrotu nadpłaty Portal dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy); w każdym przypadku w związku z tym zwrotem konsument nie ponosi kosztów.

§ 9 Gwarancja

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie objęte są przynajmniej 12-miesięczną gwarancją dostępu.

§ 10 Zamieszczanie oraz udostępnianie opinii w ramach serwisu internetowego Portalu

 1. Usługodawca jako właściciel Portalu daje możliwość, w ramach usług które są świadczone drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o produktach i towarach dostępnych w ofercie handlowej Sklepu internetowego.
 2. Opinie zamieszczane są dobrowolne i ich zmieszczenie oznacza zgodę zamieszczającego(Klinta) na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych Klientów Portalu oraz sprzedawcę. Opinie publikowane są na stronie internetowej Portalu przy opisach produktów których dotyczyły, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.
 3. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych), nawołujące do nienawiści czy przemocy, obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi, pozostających w sprzeczności z interesem Portalu/Sprzedającego (nieuczciwa konkurencja).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii gdy jej treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów na Portalu internetowym, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym: a) skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży; b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu; c) zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu ze względu na zmian w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy. W przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną o charakterze ciągłym (jak np. Konto klienta), Klient zostanie powiadomiony drogą mailową o zmianie regulaminu i jego nowej treści. Jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie odstąpił od umowy w terminie 14 dni od dnia poinformowania, uznaje się, że akceptuje warunki nowego regulaminu. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie w przypadku gdyby zmiana regulaminu powodowała nałożenie nowych opłat lub zwiększenie istniejących.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszy regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121), ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 101), a także ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)